C# WinForms ve Mono GTK Silverlight ve WPF Yazılım ve Sistem Güvenliği

Solid Prensipleri 1- Open/Close

Tüm davranışsal patternleri kullandığımız aşağıdaki örneği incelemenizde fayda var. Hata olduğunu düşündüğünüz yer varsa yorumlarda tartışalım.

public partial class MainWindow : Window
  {
    List<dynamic> cocuklar = new List<dynamic>();
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();

      foreach (var ch in mainGrid.Children) 
        if(ch.GetType()!=typeof(Button)) //Prototype pattern - Alt propertylerden faydalanıyor
          cocuklar.Add(ch); //Chain of Responsibility pattern - sadece isteğin hakettiği kadar nesneyi seçiyor
    }

    private void Yuvarlak_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      Sekilsec sek = new Sekilsec();

      //Template pattern - Oluşturduğu yapıdaki sınıfa bağlı birden fazla metod çağırıyor.
      //{
      sek.Olustur(cocuklar);
      sek.SekilYap(SekilEnum.yuvarlak);
      //}
    }

    private void Koseli_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      Sekilsec sek = new Sekilsec();
      sek.Olustur(cocuklar); //Visitor pattern - Alt sınıftaki bir metoda işlenmek üzere değişik tipte nesneleri parametre olarak gönderiyor.
      sek.SekilYap(SekilEnum.koseli);
    }

    private void Ucgen_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      Sekilsec sek = new Sekilsec(); //proxy pattern - olayları işleyip geri veriyor
      sek.Olustur(cocuklar);
      sek.SekilYap(SekilEnum.ucgen); //decorator pattern - parametreye göre sınıfın alt benzerlerine kırılım yapıyor
                      //mediator pattern - Nesnenin yuvarlak mı, koseli mi, ucgen mi olacağı ara yonetici sınıfta belirleniyor
    }
  }

  public enum SekilEnum
  {
    yuvarlak,
    koseli,
    ucgen
  }

  #region parent sınıf oluşturuluyor
  public abstract class Sekil //abstract factory base class
  {
    protected static List<dynamic> sekiller;
    protected Sekil()
    {
      //yapıcı metot isteğe bağlı
    }
    public void Olustur(List<dynamic> shapes) //Factory method - parent sınıfa injection yapan 
    {
      sekiller = shapes;
      Gizle();
    }
    private void Gizle() //Command pattern - Sınıfta standart işlemleri yapıyor
    {
      sekiller.ForEach(x => {
        x.Visibility = Visibility.Hidden;
      });
    }
    public abstract dynamic SekilYap(SekilEnum? sekil);
  }
  #endregion

  #region miras alan sınıflar oluşturuluyor
  public class Sekilsec : Sekil //Builder pattern - Enum parametreye göre alt metodlara ayrıştıran 
  {
    //Strategy pattern - Metod parametreye göre nesneyi alt interface veya abstract sınıfa işlem görmek üzere gönderiyor ve gelen cevaba göre kendi içinde işleme devam ediyor.
    public override dynamic SekilYap(SekilEnum? sekil) 
    {
      switch (sekil)
      {
        case SekilEnum.yuvarlak:
          {
            YuvarlakSekil ysekil = new YuvarlakSekil();
            var nesne = (Ellipse)ysekil.SekilYap();
            nesne.Visibility = Visibility.Visible;
            break;
          }
        case SekilEnum.koseli:
          {
            KoseliSekil ksekil = new KoseliSekil();
            var nesne = (Rectangle)ksekil.SekilYap();
            nesne.Visibility = Visibility.Visible;
            break;
          }
        case SekilEnum.ucgen:
          {
            UcgenSekil usekil = new UcgenSekil();
            var nesne = (Path)usekil.SekilYap();
            nesne.Visibility = Visibility.Visible;
            break;
          }
      }
      return null;
    }
  }

  /// <summary>
  /// Ellipse sekli seçer - Observer Pattern
  /// </summary>
  public class YuvarlakSekil : Sekil
  {
    public override dynamic SekilYap(SekilEnum? sekil=null) //Null Object Pattern - Null parametreye karşı metodun bir senaryosu var.
    {
      //Interpreter pattern- Yukarıdan tanımsız gelen nesne burada anlamlı hale geliyor ve bütünün parçasına eklenmek üzere geri gönderiliyor.
      //State pattern - Üst sınıfta durumunu değiştirmek üzere üzere hangi şekli seçtiğini netleştiriyor.
      dynamic result = (Ellipse)sekiller.First(x => x.GetType() == typeof(Ellipse));
      return result; //Momento Pattern - Anlamı netleşmiş nesnenin bu koşula bağlı son durumu ayarlanıyor ve geri döndürülüyor.
    }
  }
  /// <summary>
  /// Koseli sekli seçer
  /// </summary>
  public class KoseliSekil : Sekil 
  {
    public override dynamic SekilYap(SekilEnum? sekil=null) 
    {
      dynamic result = (Rectangle)sekiller.First(x => x.GetType() == typeof(Rectangle));
      return result;
    }
  }
  /// <summary>
  /// Ucgen sekli seçer
  /// </summary>
  public class UcgenSekil : Sekil
  {
    public override dynamic SekilYap(SekilEnum? sekil=null)
    {
      dynamic result = (Path)sekiller.First(x => x.GetType() == typeof(Path));
      return result;
    }
  }
  #endregion

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir