ASP.Net Web Programlama Yazılım ve Sistem Güvenliği

Dotnetcore API Authorization

[Authorize] attribute geçerli kılmak için startupda yapılması gereken ayarları her yeni projede atladığım noktalar oluyor. Bunları not düşeceğim. JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme geçen alanlara özellikle dikkat edelim.

services.AddCors(options => {
  options.AddDefaultPolicy(builder => { builder.AllowAnyOrigin().AllowAnyHeader().AllowAnyMethod(); });
});
services.AddControllers().AddNewtonsoftJson(options =>
  options.SerializerSettings.ReferenceLoopHandling = Newtonsoft.Json.ReferenceLoopHandling.Ignore
);

services.AddSwaggerGen(c => {
  c.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title = "metinyakarnet.Api", Version = "v1" });
  c.AddSecurityDefinition("Bearer", new OpenApiSecurityScheme {
    Description = "Bearer metinyakarnet",
    Name = "Authorization",
    In = ParameterLocation.Header,
    Type = SecuritySchemeType.ApiKey,
    Scheme = "Bearer"
  });
  c.AddSecurityRequirement(new OpenApiSecurityRequirement() {{ 
    new OpenApiSecurityScheme { 
      Reference = new OpenApiReference { 
        Type = ReferenceType.SecurityScheme,
        Id ="Bearer"
      },
      Scheme = "oauth2",
      Name = "Bearer",
      In = ParameterLocation.Header
    }, 
    new List<string>()
  }});
});

services.AddAuthentication(opt => {
  opt.DefaultAuthenticateScheme = JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme;
  opt.DefaultChallengeScheme = JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme;
}).AddJwtBearer(JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme, options => {
  options.RequireHttpsMetadata = false;
  options.SaveToken = true;
  options.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters {
    ValidateIssuer = true,
    ValidateAudience = true,
    ValidateLifetime = true,
    ValidateIssuerSigningKey = true,
    ValidIssuer = Configuration["JwtIssuer"],
    ValidAudience = Configuration["JwtAudience"],
    IssuerSigningKey = new SymmetricSecurityKey(Encoding.UTF8.GetBytes(Configuration["JwtSecurityKey"]))
  };
  options.Events = new JwtBearerEvents {
    OnAuthenticationFailed = context => {
      Console.WriteLine("OnAuthenticationFailed: " + context.Exception.Message);
      return Task.CompletedTask;
    },
    OnTokenValidated = context => {
      Console.WriteLine("OnTokenValidated: " + context.SecurityToken);
      return Task.CompletedTask;
    }
  };
});

services.AddAuthorization(options => {
  options.DefaultPolicy = new AuthorizationPolicyBuilder()
  .AddAuthenticationSchemes(JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme)
  .RequireAuthenticatedUser()
  .Build();
});

{
 "Logging": {
  "LogLevel": {
   "Default": "Information",
   "Microsoft": "Warning",
   "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information"
  }
 },
 "AllowedHosts": "*",
 "JwtSecurityKey": "Aj2QE1GmXKXTWzPek75WtSAtdqD0wA4XVTRlLxQzYwFZ6QfBh",
 "JwtIssuer": "metinyakarnet.jwt.issuer",
 "JwtAudience": "metinyakarnet.jwt.audience",
 "JwtExpiryInDays": 1
}